OBOWIĄZKI

WŁAŚCICIELA DOMU

Posiadanie własnego domu, to wielu przypadkach spełnienie marzeń. Niezależnie od tego, czy dom powstał systemem gospodarczym, kupiony był od dewelopera czy na rynku wtórnym, przy pomocy kredytu lub też gotówką, właściciel zobowiązany jest do regularnego przeglądu posiadanych w nim instalacji.

Nakazy związane z kontrolą stanu technicznego budynków prywatnych zapisane są w przepisach:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719).
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej budynków
    Co istotne, wszelkie czynności wynikające z przepisów prawa, niewykonywane w terminie, mogą być podstawą do obniżenia lub niewypłacenia odszkodowania z polisy od ognia i innych zdarzeń losowych. Zatem warto zapoznać się z przytoczonymi ustawami.
Dzięki nam, nie musisz doktoryzować się w prawie budowlanym. Najważniejsze wymogi, zgromadziliśmy w jednej tabeli, specjalnie dla Ciebie.
OBOWIĄZEK
Kontrola okresowa przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
nie rzadziej niż raz w roku
Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności .
Czyszczenie okresowe przewodów kominowych
(dymowych i spalinowych)
1) od palenisk opalanych paliwem stałym – nie rzadziej niż raz na 3 miesiące
2) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy
3) wentylacyjnych – nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy
Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, obiektach budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego nie wymaga kwalifikacji kominiarskich.
Kontrola stanu technicznego
instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (przyłącza kanalizacyjne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków) oraz urządzeń do neutralizacji emitowanych na zewnątrz zanieczyszczeń (jeśli są np. hałas, gazy, pyły)
nie rzadziej niż raz w roku
Kontrola stanu technicznego powinna być przeprowadzona przez osobę posiadającą uprawnienia w odpowiedniej specjalności.
Kontrola okresowa stanu technicznego instalacji gazowych
nie rzadziej niż raz w roku
Kontrola stanu technicznego instalacji gazowych powinna być przeprowadzana przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych (w tym jej szczelności).
Kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania
obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności takich jak wystąpienie czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury takich jak np. wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, pożary lub powodzie, w wyniku, których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
nie rzadziej niż raz na 5 lat
Kontrola stanu technicznego powinna być przeprowadzona przez osobę posiadającą uprawnienia w odpowiedniej specjalności.
Kontrola okresowa instalacji elektrycznej i piorunochronnej
w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
nie rzadziej niż raz na 5 lat
Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinna być przeprowadzona przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.
Kontrola okresowa stanu technicznego kotłów
a) o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW – nie rzadziej niż raz na 5 lat
b) opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW – nie rzadziej niż raz na 2 lat
c) opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem – nie rzadziej niż raz na 4 lata
Przeglądy, konserwacja i czyszczenie kotłów powinno być wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu tego typu czynności, z zachowaniem okresów wynikających z dokumentacji technicznej producenta kotła.
Jeśli temat wydał Ci się interesujący zadzwoń lub napisz.