inflacja

Inflacja = wysokie raty kredytów

Inflacja w Polsce

Cały świat odczuwa negatywne efekty działań wojennych prowadzonych przez Rosję w Ukrainie. Konflikt powoduje nie tylko kryzys militarny czy humanitarny, ale również ekonomiczny. Utrudnianie eksportu płodów rolnych z Ukrainy i szantaż energetyczny Rosji (w efekcie wysokie ceny gazu i ropy), powodują m.in.: wysokie ceny produktów żywnościowych, zwiększone koszty produkcji i transportu, co bezpośrednio przekłada się na globalny wzrost cen (inflację).

Bezpośrednim narzędziem walki ze zbyt wysoką inflacją, są korekty stóp procentowych. Wysokie koszty pozyskania finansowania wstrzymują jego obieg w gospodarce, zachęcając jednocześnie do oszczędzania już posiadanych środków. Negatywnym efektem takich działań, jest wzrost rat, już zaciągniętych kredytów w PLN.

piggy-bank-gf15dd324a_1920

Z pomocą kredytobiorcom pośpieszył ustawodawca, który w ustawie o finansowaniu społecznościowym i pomocy kredytobiorcom, umożliwił skorzystanie m.in.: z „wakacji kredytowych”.Ustawa wejdzie w życie 28 lipca 2022, czyli 14 dni po podpisaniu jej przez prezydenta.

Jak ostatecznie ustawa kształtuje zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego?

 • wnioski o „wakacje kredytowe” można składać tylko w zakresie kredytów udzielonych w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska,
 • zawiesza się wyłącznie spłatę kredytu hipotecznego, udzielonego na podstawie umowy o kredyt hipoteczny rozumianej zgodnie z art. 3 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,
 • zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi w okresie:
  1) od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. w wymiarze dwóch miesięcy;
  2) od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w wymiarze dwóch miesięcy;
  3) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w wymiarze miesiąca w każdym kwartale,
 • zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • wniosek można składać w postaci papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej,
 • we wniosku konsument składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
 • spłata kredytu zostaje zawieszona na okres w nim wskazany z dniem doręczenia kredytodawcy ww. wniosku,
 • w okresie zawieszenia spłaty kredytu konsument nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową,
 • kredytodawca, w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku potwierdza jego otrzymanie na trwałym nośniku, ale brak potwierdzenia przez bank nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu,
 • okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania; okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu,
 • w okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż wskazane w potwierdzeniu banku, o którym mowa powyżej,
 • zmiana okresu kredytowania w wyniku zawieszenia spłaty kredytu nie wymaga zgody osób, które ustanowiły zabezpieczenie kredytu, ani jej ujawnienia w treści hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu,
 • wakacje kredytowe” mają zastosowanie do umów zawartych przed dniem 1 lipca 2022 r., w tym również do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (tj. przed 22 lipca 2017 r.), jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu,